fbpx

Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře pro příměstské tábory

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Příměstský tábor – Sportovní klub policie KOMETA Brno z.s.

Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na příměstský tábor

1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře. Objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), provozovatel – Sportovní klub policie KOMETA BRNO z.s.

2. Účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou online přihláškou na příměstský tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem zaplacení tábora.

3. Účastník tábora je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny vedení tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků příměstského tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný stornovací poplatek. Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě pobytu.

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body:

  • Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.
  • Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích.
  • Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit hlavní vedoucí. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu hlavního vedoucího (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu vedoucímu.
  • Strava – Děti musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.
  • Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
  • Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
  • Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí).

5. Vedení upozorňuje, aby účastník příměstského tábora nevozil s sebou na výlety drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, trenéři neodpovídají za ztrátu věcí dítěte.

6. Podmínkou přijetí zájemce je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška a zaplacení příměstského tábora.

7. Cenové podmínky a způsob úhrady: Tábor je potřeba uhradit do konce května, nejpozději pak týden před zahájením. Na účet 8822184028, banka 5500, variabilní symbol 255, specifický symbol 1 – 7 podle čísla tábora. Do zprávy pro příjemce je nutné napsat jméno dítěte. Za každé dítě a každý tábor je nutné poslat peníze jednotlivě.

8Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí telefonicky, osobně nebo emailem a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodě 9 těchto smluvních podmínek.

9. Výše stornovacího poplatku:

  • storno 5. – 1. den před začátkem tábora – storno ve výši 50% z úplaty tábora
  • onemocnění před nástupem na tábor potvrzené lékařem – storno 0% (pouze 100 Kč administr. poplatek)
  • ukončení tábora v jeho průběhu – storno 100% z úplaty tábora

V případě onemocnění během příměstského tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na akci, bude vrácena poměrná část nákladů pobytu po vyúčtování celé akce. Úplata bude vrácena se snížením o 100 Kč za administrativní činnost spojenou s táborem. Pokud doklad nebude předložen, bude účtován storno poplatek.

10. Zákonný zástupce tím, že přihlásil dítě na tábor prohlašuje, že je dítě zdravé a schopné se zúčastnit příměstského tábora. Zákonný zástupce při nástupu na tábor odevzdá vyplněný a podepsaný EVIDENČNÍ LIST. V prohlášení musí být napsáno, že je dítě zdravé. Evidenční list zůstane založený v dokumentaci tábora.

11. V případě, že zákonný zástupce nesouhlasí s tím, že děti budeme fotit, musí na tuto skutečnost upozornit při nástupu dítěte na tábor.

12. Zákonný zástupce odesláním přihlášky stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

V Brně 17. 1. 2022

                                                                                              za Sportovní klub policie KOMETA BRNO z.s.

                                                                                                                       Kateřina Hašková

Plavání Katka, Všechna práva vyhrazena, 2021