fbpx

P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu Klubu plaveckých sportů policie Kometa Brno z.s., která se uskuteční ve středu 16. září 2020 od 18.30 hod. v Hotelu BOBYCENTRUM, Sportovní 559/2a, Brno

Prezence : 18.00 – 18.30 hod

Program :  

  1. Schválení programu zasedání, volba mandátové, návrhové a volební komise
  2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
  3. Zpráva o hospodaření
  4. Zpráva Kontrolní komise
  5. Zpráva Mandátové komise
  6. Projednání a schválení novelizace stanov KPSP Kometa Brno z.s.
  7. Volba předsedy, místopředsedy a členů výkonného výboru
  8. Volba předsedy a členů Kontrolní komise
  9. Diskuse
  10. Zpráva návrhové komise, návrh – schválení usnesení

__________________________________________________________

Poznámka : na Valnou hromadu jsou zváni zástupci jednotlivých oddílů dle následujícího klíče

Oddíl Členství v příslušném  sportovním svazu Počet delegátů
Plavání
–  Centrum sportu ČSPS 2
–  Sportovní gymnázium ČSPS 3
–  Oddílové družstvo ČSPS 3
–  Dálkové plavání ČSPS 1
–  Synchronizované plavání ČSPS 3
–  Vodní pólo ČSVP 3

členové stávajícího výboru jsou zváni mimo delegáty oddílů

další návrhy k projednání zasílejte na sekretariát KPSP Kometa Brno z.s.  nejpozději do 4.9.2020

S pozdravem

Bc. Jiří Vlček, BA v.r.

místopředseda výboru KPSP Kometa Brno z.s.

Pozvánka na VH KPSP Kometa Brno

Návrh na úpravu stanov KPSP Kometa Brno